TOMO HIRATA - TAIKO (Shinichi Osaw Remix)

TOMO HIRATA - TAIKO (Shinichi Osaw Remix)
REMIX
2015.01.26 RELEASE